Boekingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
Herberg Swaen aan de Brink


Terminologie
B & B
Daar waar in de algemene voorwaarden B & B wordt genoemd, wordt Herberg Swaen aan de Brink, gevestigd aan Brink 17, 7683 BP te Den Ham bedoeld.
Gast
Een persoon die bij B & B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast
De persoon die bij de B & B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder
De persoon die als eigenaar van de B & B, of namens de eigenaar van de B & B, de B & B beheert.
Derden
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering
Een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Herberg Swaen aan de Brink
Annulering
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1. HERBERG SWAEN AAN DE BRINK

 1. Het minimum verblijf in Herberg Swaen aan de Brink is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
 2. De B & B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B & B gedeelte en de gastenkamers hebben een eigen afsluitbare ingang.
 3. Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur.
 4. Roken is niet toegestaan in de gastenkamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
 5. Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in de gastenkamers van de B & B.
 6. De gastenkamers zijn geschikt voor één of twee personen.
 7. Inchecken van 15.00 – 20.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.30 uur. Latere in- en uitcheck in onderling overleg mogelijk.
 8. De gasten kunnen hun auto parkeren op de parkeerplekken die in de reserveringsbevestiging worden aangegeven door de   B & B. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 9. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 10. Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
 11. De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Herberg Swaen aan de Brink ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten
 12. Herberg Swaen aan de Brink is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 68598149.

2. TARIEVEN

 1. De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW, maar exclusief toeristenbelasting.
 2. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 3. Tarieven van de B & B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 4. Alle vermeldingen op de website van de B & B www.herbergswaen.nl worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B & B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3. RESERVERING EN BETALING

 1. Reservering is alleen online mogelijk via www.herbergswaen.nl. Herberg Swaen aan de Brink is ook te vinden op andere boekingsites.
 2. De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Herberg Swaen aan de Brink.
 3. Betaling van het (restant)bedrag dient voor het uitchecken te worden voldaan in de B&B.
 4. Betaling kan contant of per PIN worden voldaan. Creditcards worden niet geaccepteerd.
 5. Een eventueel voorschot (niet gebruikelijk) dient te worden overgemaakt naar: Herberg Swaen aan de Brink, IBAN NL33 INGB 0007719171, BIC  INGBNL2A

4. ANNULERING

 1. Tot 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Bijvoorbeeld aankomst vrijdag, annuleren is kosteloos tot en met dinsdag. Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.
 2. Bij annulering vanaf 2 dagen voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de eerste overnachting in rekening gebracht (gemiddeld reserveringsbedrag per nacht). Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.
 3. Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.
 4. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@herbergswaen.nlworden doorgegeven.
 5. Herberg Swaen aan de Brink heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

5. SCHADE

 1. De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B & B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B & B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 2. De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B & B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
 3. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 4. Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B & B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
 5. Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen (aangetekend) aan de B & B eigenaar te versturen.

6. KLACHTEN

 1. De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B & B voor te leggen. De B & B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B & B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B & B kan worden gevergd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De B & B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B & B tegen aanspraken dienaangaande. De B & B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B & B.
 2. De B & B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B & B.
 3. Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B & B, indien en voor zover de B & B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B & B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B & B in het voorkomende geval zal uitkeren.
 4. De B & B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9. PRIVACY

 1. De B & B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
 2. Door de reservering definitief te maken geeft u toestemming om onze nieuwsbrief (maximaal 6x per jaar) aan u toe te sturen. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven.

10. SLOTBEPALING

 1. Voor zover in regels van interInationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 4. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Herberg Swaen aan de Brink